Marina Vltava s.r.o., se sídlem Dvořákova Stezka 27, 277 51 Nelahozeves, IČO 088 018 43 (dále jako “Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU - pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Příjemci těchto osobních údajů jsou zaměstnanci Marina Vltava s.r.o a státní orgány v rámci případného občanského řízení či jiného řízení.
zpracováváme
1 jméno a příjmení,
2 adresu místa pobytu,
3 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem spracování rezervace ubytování, evidence hostů a s tím souvisejícími činnostmi.

identifikační údaje: jméno a příjmení ubytovaného,
kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa.
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Osobní údaje získáváme především z rezervace ubytování, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

 

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:
plnění smlouvy,
informování o změnách, novinkách a akcích (oprávněný zájem),
splnění právní povinnosti,
účetní a daňové účely,
marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).
Na základě oprávněného zájmu Správce jsou Osobní údaje pro účel vedení evidence hostů a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány. Doba uchování evidence hostů je 180 dní a doba uchování účetních dokladů se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní doklady se uchovávají po dobu 5 let.

 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Marina Vltava s.r.o. zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

COOKIES

Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data.