Přístav Marina Vltava

Přístav 

 

Provozní řád přístavu Marina Vltava s.r.o.

 

Článek 1
Použití kotevního místa plavidla

1.1     V přístavu Marina Vltava v Nelahozevsi (dále jen „přístav) mohou být vyvázána nebo zakotvena jen technicky způsobilá plavidla udržovaná v takovém stavu a provozovaná v místě přístavu takovým způsobem, které neohrožují bezpečnost osob, věcí a životní prostředí.

1.2     K vyvázání plavidla u mola je možné použít jen kotevní místo přidělené provozovatelem přístavu.

 

Článek 2
Práce na plavidle

2.1     Na plavidle vyvázaném v přístavu je možné provádět běžnou údržbu a pouze drobné opravy. Prováděním prací, manipulací s materiálem, se stroji a nářadím nesmí být ohrožena bezpečnost osob, věcí a životního prostředí. Prováděné práce nesmí hlukem, zápachem ani žádným jiným způsobem obtěžovat uživatele přístavu, hosty restaurace a penzionu.

2.2     Při provádění prací na plavidle musí být respektovány pokyny zástupce pronajímatele – správce přístavu.

 

Článek 3
Pohyb a pobyt osob

3.1     Přístup na plovoucí molo mají nájemce, jeho zplnomocněný zástupce, osoby v jejich doprovodu, osoby, které z pověření nájemce provádějí práce na plavidle a osoby, které oprávněně užívají plavidlo nájemce.

3.2     Osoby, které hodlají vstoupit na molo bez doprovodu nájemce, oznámí tento svůj úmysl správci přístavu.

3.3     Zakazuje se nájemci povolovat vstup dalším osobám, a to z právního titulu plynoucího z provozování jejich podnikatelské činnosti, která má konkurenční charakter k předmětu podnikání společnosti Marina Vltava s.r.o.

 

Článek 4
Vjezd a parkování vozidel

4.1     Do areálu přístavu je povolen vjezd jen vozidel schválených a způsobilých k provozu na veřejných komunikacích. Výjimkou jsou návěsy a přívěsy používané jako manipulační vozy pro dopravu plavidel.

4.2     Pohyb vozidel na pozemku přístavu je povolen jen na komunikacích k tomu určených mimo travnaté plochy. Zaparkované vozidlo nesmí bránit průjezdu ostatních vozidel, provozu přístavu ani ostatním uživatelům přístavu.

4.3     Řidiči a uživatelé vozidel jsou při provozování vozidla v areálu přístavu povinni respektovat pokyny oprávněného správce přístavu.

4.4     Vjezd a parkování vozidel v areálu přístavu jsou možné v souladu s provozním řádem přístavu. Je povolen příjezd do přístavu pouze po cestě od příjezdových vrat kolem slipu a po nábřeží. Pouze ve výjimečných případech je možné jet přes areál – po domluvě.

 

Článek 5
Skladování a manipulace s odpady a nebezpečnými věcmi

5.1     Na vyvázaném či zakotveném plavidle a v areálu přístavu nesmí být skladovány žádné odpady. Mimo činnost pronajímatele nesmí být v areálu přístavu prováděno skladování nebezpečných věcí ani manipulace s nimi.

5.2     Za nebezpečné věci se považují výbušné látky a předměty, stlačené plyny, hořlavé plynné a kapalné látky, samovolně se rozkládající látky, samozápalné látky, látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, látky podporující hoření, organické peroxidy, toxické látky, infekční látky, radioaktivní látky, žíravé látky a další látky a předměty, které by mohly jakkoli ohrozit bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí.

5.3     Palivo s bodem vzplanutí nad 55° C může být skladováno v zabudovaných nádržích uloženého plavidla. Palivo s bodem vzplanutí pod 55° C může být skladováno v zabudovaných nádržích uloženého plavidla, v přenosných nádržích vhodných pro skladování paliva v množství do 100 l.

5.4     Nátěrové hmoty je možné používat v souladu s pokyny výrobce, manipulace s nimi je možná v rozsahu nezbytném pro provedení údržby a oprav plavidla. Použitím nátěrových hmot nesmí být ohroženo životní prostředí, zdraví osob.

 

Článek 6
Ochrana majetku

6.1     Osoby pohybující se v areálu přístavu nesmí manipulovat se zařízením přístavu.

6.2     Je nepřípustné jakkoli zasahovat do vodovodní a elektrické rozvodné sítě včetně přípojných míst.

6.3     Na majetku pronajímatele nesmí být prováděny žádné úpravy ani opravy.

6.4     Při jakékoliv činnosti v areálu přístavu musí být majetek třetích osob ochráněn před neoprávněnou manipulací a poškozením.

6.5      Osoby pohybující se po areálu přístavu, nájemce a osoby uvedené v čl. 3.1. tohoto provozního řádu jsou odpovědny za škody přímo jimi způsobené v areálu přístavu

6.6    Každá osoba pohybující se v areálu přístavu, nájemce a osoby uvedené v čl. 3.1. tohoto provozního řádu jsou povinni informovat společnost Marina Vltava s.r.o. o jakýchkoliv závadách, které se v areálu objeví, a to bez zbytečného odkladu.

6.7    Nájemce je povinen odklidit plavidlo z vodní cesty při zvýšeném stavu vody (do průtoku 450 m3/s) a zároveň dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany jakosti vod v souladu s platnou legislativou, a to za účelem ochrany svého majetku, jakož i majetku provozovatele.

  

Článek 7
Bezpečnost

7.1     Při pohybu na molu, manipulaci s plavidlem, jeho údržbě a opravách jsou všechny zúčastněné osoby povinné v nezbytném rozsahu znát a dodržovat zásady bezpečného pohybu na plavidle.

7.2     Za seznámení se zásadami bezpečného pohybu na plavidle osoby, která vstupuje na molo, odpovídá ten, v jehož doprovodu nebo na jehož pokyn osoba na molo vstupuje.

 

Článek 8
Požární ochrana

8.1     Osoby pohybující se v areálu přístavu musí dodržovat obecně závazná pravidla požární ochrany.

8.2     Na molu není povolena manipulace s otevřeným ohněm, řezání a svařování obloukem ani plamenem.

8.3     Topení na uloženém plavidle je možné jen za předpokladu splnění podmínek kapitoly 5.05. přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č..223/1995 Sb.

8.4.    Vyvázané nebo zakotvené plavidlo musí být vybaveno vhodným protipožárním zařízením, česká plavidla podle kapitoly 5.06.4 přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

 

Článek 9
Ochrana životního prostředí

9.1     Nájemce a osoby, které vstupují do areálu přístavu v jeho doprovodu nebo na jeho pokyn, musí respektovat obecně platné právní normy upravující ochranu životního prostředí.

9.2     Při manipulaci s palivem nebo nátěrovými hmotami nesmí být kontaminována zemina ani voda.

9.3     Při jakémkoliv ohrožení nebo poškození životního prostředí v areálu přístavu musí osoba, která jej způsobila nebo zjistila, neprodleně provést veškerá opatření k odstranění nebezpečí nebo omezení následků a každou takovou událost neprodleně oznámit zástupci pronajímatele.

9.4     Mytí vozidel v areálu přístavu je zakázáno.

9.5     Zařízení sloužící k vytápění plavidla nesmí být použito v areálu přístavu, pokud by bylo zdrojem obtěžujícího kouře.

 

Článek 10
Služby

10.1   Dodávka elektrické energie a vody může být v zájmu provozu přístavu dočasně omezena nebo přerušena.

10.2   Není přípustné požadování či sjednávání jakýchkoliv služeb, které nejsou součástí nájemní smlouvy. Dále není možná soukromá domluva se správcem přístavu, o které by nebyl informován jednatel společnosti Marina Vltava s.r.o..

  

Článek 11
Sezona přístavu
 

11.1      Hlavní sezona přístavu je od května do října každého kalendářního roku.

11.2      Mimo hlavní sezonu je areál přístavu udržován v základních mezích. V tomto období nemusí být ani přítomný správce přístavu.

11.3.     V zimních měsících není společnost Marina Vltava s.r.o. schopna zabránit namrzání přístupových míst ke kotevním místům. V případě námrazy jsou nájemce a s ním i osoby vymezené v čl. 3.1. tohoto provozního řádu povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti Marina Vltava s.r.o. Tyto osoby dále berou na vědomí, že pohyb celkově mimo hlavní sezonu je na vlastní nebezpečí.

11.4.     Nájemce a osoby uvedené v čl. 3.1. tohoto provozního řádu jsou povinni informovat společnost Marina Vltava s.r.o. o jakýchkoliv závadách, které se mimo sezonu v areálu objeví, a to bez zbytečného odkladu.

 

Článek 12
Ostatní

12.1 Kamerový systém, který je používán v Marině Vltava je na základě oprávněného zájmu z důvodu ochrany majetku a zdraví osob. Vaše osobní údaje budou zpracovány podle zásad Ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  

              V Nelahozevsi, dne 1.3.2023